Review of my Chinese Course and Some Simple Hacks

Vocabulary: Teacher 老師 Lǎo shī Student 學生 Xué shēng Go to Class 上課 Shàng kè End of class 下課 Xià kè Semester 學期 Xué qí Mini test 小考 Xiǎo kǎo End of semester test (final exam) 期末考 Qí mò kǎo … Continue reading